Autor: Administrator   

Krótka historia,  ani trochę nie zwykła, lecz bardzo niezwykła

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Ziarno" w Słupsku powstała 1 września 2014 roku w wyniku starań rodziców
i nauczycieli, którzy postanowili utworzyć placówkę, która zapewni integralny rozwój dziecka w sferze fizycznej,

umysłowej, emocjonalnej, społecznej i duchowej kształtowany w oparciu o wartości katolickie i tożsamość
narodową. Organem założycielskim i prowadzącym była Fundacja "Przyjaciele Życia", patronem Najświętsza
Rodzina z Nazaretu zaś opiekunem duchowym przez pierwszy rok działalności ksiądz Piotr Domaros.

Od początku inspiracją dla nas była Szkoła żeńska na Wiejskiej w Warszawie, która istniała od 09.09.1903r.
do czerwca 1944r. i
"była jedną z przodujących szkół w Warszawie, promieniującą przez ponad 40 lat bogactwem
i wysokim poziomem swych poczynań wychowawczych i dydaktycznych"
oraz współczesne szkoły powołane
do życia przez Stowarzyszenie "Sternik".

Przygotowania do założenia placówki trwały od stycznia do sierpnia 2014 roku.

"Najświętsza Rodzino z Nazaretu,

Przynosimy dziś  Ziarno - jest małe, słabe i niepozorne. Tym ziarnem jest  Przedszkole i Szkoła, które pragniemy,
by stały się miejscem i przestrzenią kształtowania dzieci i rozwoju rodzin w duchu wartości katolickich  [...]
Tak , jak Bóg zawierzył Wam  to, co najcenniejsze - swojego Syna Jezusa, jak maleńkie ziarenko, tak
i my zawierzamy Wam to, co dla nas najcenniejsze. Przyjmijcie Ziarno, by  w Waszych rodzicielskich ramionach
rozwijało się, "czyniąc postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi". -
to fragment zawierzenia,
które miało miejsce w parafii Maksymiliana Kolbego w Słupsku 25 marca 2014.

Działania fundacji w tym zakresie otrzymały błogosławieństwo Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka,
który 5 maja 2014 roku napisał:
"Dziękuję za podejmowane liczne inicjatywy dla dobra rodzin, a teraz
szczególnie za wszystkie starania w powołaniu do życia szkoły i przedszkola[...] Mam nadzieję, że będą dobrze
służyły mieszkańcom Słupska i okolic i z serca błogosławię."

Szkoła znalazła przystań w spokojnej dzielnicy, niedaleko centrum miasta, w jednej z przedwojennych kamienic
przy ulicy Traugutta. Część parterowa, w zamyśle dedykowana tylko przedszkolu, dzięki pojemnym sercom
właścicieli Państwa Lucyny i Andrzeja Sroczyńskich,  ugościła również szkołę. To, co brzmi zwyczajnie,
było w gruncie rzeczy wydarzeniem nadzwyczajnym, o czym zaświadczyć mogą  świadkowie tamtych wydarzeń:-)

6 września 2014 roku budynek "Ziarna" pobłogosławił rozśpiewany biskup częstochowski Antoni Długosz
znany z udziału w telewizyjnym programie katolickim dla dzieci o nazwie............jakżeby inczej  "Ziarno".

Sąsiedztwo Łabędziego Stawku i Lasku Północnego umożliwiało eksplorację walorów kulturalnych,
historycznych i krajoznawczych miasta oraz okolic. Uczniowie korzystali również z niewielkiego,
przyległego do budynku terenu, na którym oprócz zabaw ruchowych uprawiali ogródek kwiatowy
i owocowo - warzywny oraz cieszyli się zasobami położonej nieopodal hali lekkoatletycznej.

Od początku cykl pracy szkoły oparty był na roku liturgicznym oraz uwzględniał święta narodowe, kulturalne,
wydarzenia lokalne i zmiany w przyrodzie. Zakładał on również krzewienie pamięci o dokonaniach przodków,
otaczanie ich szacunkiem i wdzięcznością za wszelkiego rodzaju dobra (fizyczne duchowe i intelektualne),
których kolejne pokolenia są beneficjentami w wymiarze rodzinnym i narodowym.

W codziennej pracy nauczyciele dokonywali mariażu tradycyjnych i nowatorskich sposobów realizowania
procesów edukacyjnych. Stosując wybrane elementy pedagogiki Marii Montessori, m.in. naukę: przez działanie,
od ogółu do szczegółu, od konkretu do abstrakcji; naukę "przez zasiewanie ziarna",glottodydaktykę języka
ojczystego i naukę w terenie, zapewniali efektywne wykorzystanie pobytu uczniów w szkole, tworząc bezpieczną,
radosną i wyzwalającą kreatywność atmosferę pracy. Dzieci miały zwiększoną liczbę zajęć z języka angielskiego
oraz bogatą ofertę zajęć popołudniowych;  obcowały z językiem regionalnym i kulturą kaszubską.

W placówce ważne było zapewnienie dziecku codziennego kontaktu z przyrodą, promowanie zdrowego trybu
życia oraz kształtowanie postaw poszanowania i dbałości o środowisko naturalne oraz roztropnego korzystania
z dóbr i technik wypracowanych przez człowieka. Organizowanie zajęć w małej grupie pozwalało
na indywidualizowanie pracy z każdym uczniem, szczególnie tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kamieniem milowym wychowania była praca nad konkretną cnotą w każdym miesiącu poprzez nawyki

pomagające je kształtować. Codzienny kwadrans wychowawczy, który odbywał się tuż po porannej modlitwie,
nie tylko przypominał o ważnych wydarzeniach, rocznicach i świętach,  ale pozwalał na bieżące rozwiązywanie
problemów wychowawczych  i stwarzał przestrzeń dla  działań profilaktycznych (pogadanki, scenki dramowe,
lektura duchowa, terapeutyczna itp.).

Niezwykle ważna w pracy szkoły była ścisła współpraca nauczycieli z rodzicami i wszystkimi podmiotami
środowiska szkolnego i lokalnego. Relacje między zaangażowanymi podmiotami regulowała `przyjęta Złota
zasada:
"Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie". W koncepcji pracy szkoły
założono, że rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, zaś więzi nawiązywane w domu
rodzinnym mają największy wpływ na kształtowanie się dojrzałości człowieka. W celu realizacji przyjętych
kierunków współpracy zrezygnowano z typowych zebrań zbiorowych na rzecz tzw. tutoriali - indywidualnych
spotkań wychowawcy z rodzicami danego dziecka. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny odbywało się

min. poprzez pogadanki tematyczne, polecanie ciekawych lektur czy zachęcanie do uczestnictwa
w wartościowych wydarzeniach takich jak prelekcje o cnotach, czy szkoła dla rodziców.
Zacieśnieniu więzi rodzinnych służyła także misja weekendowa oraz wspólne obchodzenie świąt.

Szkoła pozyskiwała i wykorzystywała opinie rodziców na temat swojej pracy. Zachęcała ich do proponowania
i podejmowania inicjatyw na rzecz  uczniów i szkoły. Tworzyła warunki, by rodzice mogli aktywnie uczestniczyć
w życiu placówki. Została również wyróżniona certyfikatem "Szkoły przyjaznej rodzinie".

Szkoła wypełniała swą misję opiekuńczo-dydaktyczną w bliskim partnerstwie z Niepublicznym Przedszkolem
"Ziarno" poprzez organizowanie wspólnych obchodów świąt ważnych dla ojczyzny, uroczystości oraz wydarzeń
integrujących całe rodziny. Ponadto współpracowała z różnymi innymi instytucjami, np. Filharmonią "Sinfonia
Baltica", Młodzieżowym Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, co wzbogacało ofertę szkoły

i przekładało się na zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju oraz upowszechniania kultury
w jej wielu odcieniach.

Od początku istnienia szkoła cieszyła się życzliwością  proboszcza parafii Maksymiliana Kolbego księdza Lucjana
Huszczonka, który z uznaniem wyrażał się o jej pracy. W związku z reformą oświaty, która zakładała likwidację
gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej, ksiądz, będący jednocześnie dyrektorem Zespołu
Szkół Katolickich imienia Św.Marka, zwrócił się do nas z propozycją, by połączone siły obu placówek
przeznaczyć na tworzenie szkoły podstawowej pod skrzydłami parafii.

Rok szkolny 2017/18 uczniowie klasy trzeciej, czwartej i piątej rozpoczęli naukę w nowej siedzibie szkoły
przy ulicy Piłsudskiego 20, pod nieco zmodyfikowaną nazwą –
Katolicka Szkoła Podstawowa Świętej Rodziny
z Nazaretu "Ziarno"
i pod opieką nowej pani dyrektor Lucyny Kwiatkowskiej. I tak oto, rozpoczął się nowy
rozdział historii, która, jak wierzymy, "ani trochę nie będzie zwykła".

Rodzice posiadający młodsze pociechy mają również możliwość przygotowania się do kolejnego szczebla
edukacyjnego w środowisku, którego koncepcja dydaktyczno- wychowawcza będzie później kontynuowana
w szkole, gdyż Niepubliczne Przedszkole "Ziarno" kontynuuje swą misję w dotychczasowym miejscu
przy ulicy Traugutta 15.


Sylwia Smolińska - dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Ziarno" w Słupsku

od września 2014 do sierpnia 2017

 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk