Szkoła Podstawowa
Autor: Administrator   

NASZA OFERTA
Pasjonująca przygoda w szkole  ZIARNO
„To co najważniejsze, to ukształtowanie z dziecka człowieka jutra, moralnego, uspołecznionego pracownika,
świadomego swych praw i obowiązków i dostatecznie odważnego, by je wypełniać,
wychowanie dziecka na człowieka inteligentnego, badacza, twórcę, matematyka, muzyka, artystę"
Celestyn Freinet

Edukacja polonistyczna to oczywiście nauka pisania, czytania, poprawnego mówienia, praca z tekstem, ćwiczenia ortograficzne, słownikowe i gramatyczne oraz rozwijanie zamiłowania do języka polskiego, chęci czytania książek i uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Różnorodność metod kształcenia oraz rozwijania zainteresowania uczniów językiem, pozwoli zapobiec jednostajności i szablonowości na lekcjach, bo jak wiadomo monotonia nie sprzyja ani kształceniu, ani rozwijaniu zainteresowań. Na zajęciach wdrożone będą min. metody: glottodydaktyka, metoda dobrego startu
i Montessori.

Pierwsza z metod - glottodydaktyka to edukacja językowa dzieci, której celem jest uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

Aby pracować metodą glottodydaktyki, klasa jest zaopatrzona w specjalny zestaw pomocy. Podstawową pomocą są klocki logo. Jest to zestaw 150 klocków umieszczonych w specjalnym pudełku. Na klockach są wszystkie 44 litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i matematyczne.

Metoda dobrego startu jest metodą dydaktyczną, ale w formie zabawy. Przebiega ona w atmosferze pogody, akceptacji i uśmiechu. Podnosi się zatem u dzieci poziom samooceny i samoakceptacji. Metoda ta kształci sferę intelektualną i pozaintelektualną (emocje, motywacje). Wiązanie śpiewu, ruchu, muzyki i plastyki aktywizuje cały układ nerwowy. Materiał montessoriański, który cały czas dostępny jest w przygotowanym otoczeniu również wspiera rozwijanie funkcji językowych.

Edukacja matematyczna

Głównym celem nauczania matematyki w klasach początkowych w szkole Ziarno jest nie tylko przekazanie treści merytorycznych wymienionych w programie, ale również formułowanie postawy intelektualnej ucznia,
a w szczególności pobudzanie aktywności umysłowej, chęci samodzielnego rozwiązywania i pokonywania trudności, kształcenie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, abstrahowania i matematycznego analizowania zjawisk. Ponadto nauczanie matematyki jest prowadzone tak, aby stopniowo tworzyć w umyśle ucznia całościowy, strukturalny i trwały obraz matematyki.

Nauczanie jest organizowane tak, aby dziecko zaczynało swoje myślenie i działanie, o ile tylko odczuje taką potrzebę na poziomie enaktywnym (za pomocą gestów i działań) oraz ikonicznym (używając rysunków) po to, aby  sprawnie przechodziło na poziom symboliczny i było aktywne intelektualnie i ze swoich działań mogło wydobywać sens tego, co jest naszym edukacyjnym celem.

Sztandarowe jest tu nauczanie od konkretu do abstrakcji. Konkret (przedmiot, rzecz np. kasztany, żetony) – działanie (liczenie, odsuwanie, dosuwanie) – symbol (zapis).

Materiał Montessori jest znakomitym narzędziem do nauki matematyki. Ludzki umysł jest z natury matematyczny i każde dziecko ma potencjał, żeby go rozwinąć. Uczeń w szkole Ziarno w myśl Montessori, jest przygotowywany od początku do rozumienia pojęć matematycznych. Ćwiczenia z życia praktycznego oraz pomoce sensoryczne (różowa wieża, brązowe schody, cylindry itp.) służą do pierwszych spotkań z matematyką. Montessoriański materiał jest bardzo przemyślany, daje ogromne możliwości dla dzieci z trudnościami w uczeniu się jak i dla dzieci zdolnych. Dzięki niemu matematyka jest nauczana w sposób dostępny na wysokim poziomie.

Edukacja przyrodnicza

Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.

Jednymi z głównych celów edukacji przyrodniczej jest wyrobienie postawy proekoloegicznej oraz szacunku dla otaczającego nas świata przyrody. Ponieważ świat ten jest niebywale interesujący, pełen ciekawostek i niezbadanych terenów, zajęcia są prowadzone w sposób bardzo atrakcyjny dla dzieci.

Wycieczki wszelkiego typu, dają wiele sposobności do rozwijania u dzieci właściwego stosunku do przyrody, stwarzają okazję do poznania stron rodzinnych, do pokazania dzieciom przemian zachodzących w przyrodzie, do zapoznania z pracą ludzi w różnych zawodach i ich osiągnięciami. Poprzez odpowiednio zastosowane podczas wycieczki formy pracy następuje aktywizacja wszystkich dzieci, co w efekcie wpływa na bardziej przystępne i gruntowne opanowanie przez nich wiadomości i umiejętności. Dzięki stosowaniu takiej metody nauczania działamy na wszystkie zmysły dziecka, a co za tym idzie cenne, poznane informacje na trwałe zostaje to w pamięci. Edukację przyrodniczą realizujemy również poprzez np. organizowanie "kącików przyrodniczych", w których w zależności od pory roku gromadzimy różne okazy przyrodnicze, wykorzystywane później do różnych zajęć z zakresu edukacji plastycznej czy matematycznej. Kalendarz pogody (codzienne obserwacje i zaznaczanie stanu pogody pozwala dzieciom zrozumieć zjawiska atmosferyczne oraz ich zmienność), gromadzenie biblioteczki przyrodniczej i eksperymenty to tylko niektóre ze sposobów nauczania wdrażanych na zajęciach przyrodniczych.

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem [...], umiał być bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugich" - JAN PAWEŁ II (1980)

Edukacja społeczna z wychowaniem patriotycznym oraz historia

Podstawową formą realizacji tej bardzo ważnej ścieżki edukacyjnej są działania praktyczne m. in.: warsztaty, wycieczki, spacery, imprezy okolicznościowe, spotkania i odwiedzanie niektórych zakładów pracy. Działania te mają na celu aktywizowanie dzieci, inspirowanie ich, zaciekawienie tak, aby potrafiły się odnaleźć w dalszym życiu społecznym. Metody aktywizujące są świetną drogą do osiągnięcia tego celu.

Wychowanie patriotyczne kształtowane jest poprzez szereg działań mających na celu utrwalenie w dzieciach bardzo szeroko pojmowanego patriotyzmu. Obok takich lekcji, jak historia kraju ze szczególnym uwzględnieniem walk narodowowyzwoleńczych, poznanie symboli narodowych, ich roli i dziejów, nauka pieśni i wierszy patriotycznych, należy uwzględnić zajęcia poświęcone rodzinie, najbliższej okolicy, poszanowaniu innych ludzi, tańcom narodowym i innym zagadnieniom. Poprzez wszystkie te zagadnienia realizowane w sposób atrakcyjny kształtujmy miłość do ojczyzny, regionu, tradycji, ale też ludzi, którzy ten kraj tworzą.

Edukacja plastyczna

Edukacja plastyczna jest elementem wychowania estetycznego i jest realizowana w dwóch dopełniających się procesach: percepcji i ekspresji. Oznacza to, że część praktyczna zajęć plastycznych jest poprzedzona zdobywaniem wiadomości o sztuce i poparta aspektami wizualnymi.

Dzieci są z natury ciekawe świata i dociekliwe. Zachwycaj się i zdumiewaj - to właśnie sprawia, że potrafią zachowywać się twórczo. Na atrakcyjność zajęć plastycznych i jednocześnie na rozwój wrażliwości plastycznej wpływa wiele czynników, które wykorzystujemy na zajęciach. To gdzie, na czym i z czego powstanie praca oraz jakich technik plastycznych czy jakie formy pracy zastosujemy ma duży wpływ na to, w jaki sposób mały twórca wykorzysta je w swoim dziele.

Miejsca, w które zapraszamy dzieci do twórczości plastycznej: plener (podwórko szkolne, pobliski park, łąka, itp) oraz pomieszczenie.

Istotną sprawą jest równie zmiana materiału, czyli podłoża, na którym młody twórca wykonuje swoje prace. Wśród materiałów, które mogą być bazą dziecięcej pracy - znajduj się: papier, karton, tkanina, deska, tablica, asfalt, płytka chodnikowa, ściana lub mur, szyba okienna, lustro.

W czasie realizowania treści z edukacji plastycznej stosuje się zróżnicowane formy, metody i środki nauczania w czasie zajęć- wszystko po to, aby rozwijać kreatywność młodego człowieka.


Edukacja muzyczno - rytmiczna

Muzyka w stylu śpiewających klas Zoltana Kodaly'a

Oprócz realizowania programu, czyli poznania historii muzyki i jej zasad, wdrożone jest wychowanie muzyczne Kodaly'a. Jest to metoda relatywnego kształcenia słuchu, czyli inaczej względna. Uczeń, który nauczy się czytać nuty według tego systemu w jednej tonacji, będzie je również czytał w kolejnych i nie będzie miał żadnych trudności z transpozycją melodii w innych kluczach oraz będzie biegle rozpoznawał i śpiewał interwały- zatem jest to lekcja muzyki na bardzo wysokim poziomie, całkowicie i z lekkością przyswajanym przez dzieci.

Fonogestyka jest bardzo ważnym elementem zajęć muzycznych, jest bezcenna przy uczeniu dzieci , ponieważ ułatwia wyobrażanie sobie wysokości dźwięku i umożliwia śpiewanie solmizacją nawet wówczas, gdy uczniowie nie znają jeszcze zapisu dźwięków na pięciolinii.

W śpiewaniu bardzo ważne jest też poczucie rytmu. Przy ćwiczeniach rytmicznych w metodzie Kodaly'a wykorzystywana jest tataizacja. Polega ona na nadaniu poszczególnym wartościom rytmicznym odpowiadających im sylab rytmicznych. Na zajęciach nie zabraknie również czasu na swobodne muzykowanie, zabawy, improwizację i grę na instrumentach (instrumenty perkusyjne, dzwonki, grajrurki i flażolet, który jest głównym instrumentem dającym natychmiastowe efekty)

Rytmika jest prowadzona metodą Emila Jaques - Dalcroze'a i polega na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego. Podstawowym założeniem tej metody jest ścisły związek muzyki i ruchu. Na zajęciach nie zabraknie aktywnego słuchania muzyki klasycznej prowadzonego min. metodą Batti Strauss.

Celem zajęć rytmiki jest rozwój zdolności oraz zainteresowań muzycznych dziecka, a także ogólny rozwój dziecka przez muzykę. Dzieci poznają muzykę poprzez zabawę. Są to m.in. zabawy:
- orientacyjne
- porządkowe
- wyrabiające poczucie rytmu i tempa
- rozwijające inwencję twórczą dziecka (w zakresie ćwiczeń ruchowych oraz słowno – muzycznych)
- zabawy słuchowo-głosowe
- muzykowanie na instrumentach perkusyjnych
- zabawy taneczne
 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk