O projekcie

Naszej szkole przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu -

„Nie tylko dla orłów - zajęcia dla uczniów mających problemy z nauką i uzdolnionych"

URUCHOMILIŚMY STRONĘ INFORMACYJNĄ DOTYCZACĄ REALIZACJI w/w PROJEKTU

Głównym celem  realizacji programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły,wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły.  Duży nacisk położono na realizację zajęć  fakultatywnych rozwijających umiejętności, które są przedmiotem egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyczno-przyrodniczym i dodatkowych zajęć z matematyki dla licealistów klas III, którzy po raz pierwszy w tym roku przystępują do egzaminu maturalnego z matematyki .Prowadzone będą też zajęcia  specjalistyczne z języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia wyrównawcze skierowane zostaną przede wszystkim do uczniów mających trudności w nauce, zapewnią im pomoc i wsparcie.Wzbogacona również zostanie oferta edukacyjna dla uczniów uzdolnionych poprzez ralizację kół zainteresowań. Praca aktywnymi metodami przy pomocy atrakcyjnych środków dydaktycznych wpłynie korzystnie na podniesienie poziomu nauczania, a tym samym na osiąganie przez uczniów wyższych niż dotychczas wyników oraz motywację do nauki. Realizacja powyższego projektu w efekcie pozwoli uczniom naszej szkoły wyrównać szanse edukacyjne i zdobyć niezbędne umiejętności, ułatwi im dostęp do szkół zgodnych z ich zainteresowaniami i możliwościami. W przyszłości zaowocuje również jakością wykonywanej pracy i poprawą standardu życia.

REALIZACJA PROJEKTU ROZPOCZĘŁA SIĘ 01.08.2009 r. NA REALIZACJĘ PROJEKTU OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE W KWOCIE 321 215,60 zł. UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA 05.08.2009 r.

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE:

 • z matematyki w kl. I-II gimnazjum 
 • z matematyki w kl. I-II liceum
 • geografii i biologii w kl.I-III gimnazjum
 • fizyki i chemii w klasie I-III gimnazjum

Głównym celem zajęć jest: uzupełnianie braków w wiadomościach, rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań z uwzględnieniem typów zadań wykorzystujących zdobytą wiedzę w praktyce.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE PRZYGOTWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZAKRESIE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM DLA KLAS III GIMNAZJUM

Celem prowadzenia zajęć jest doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych; stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów; rozwijanie wiedzy i umiejętności kluczowych objętych programem szkoły gimnazjalnej. Podczas zajęć uczniowie będą rozwiązywali zadania, prowadzili dyskusje na temat sposobów i metod poprawnych rozwiązań zadań. Zajęcia prowadzone będą w formie pracy indywidualnej grupowej oraz pracy z komputerem.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE PRZYGOTWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY III LICEUM

Celem prowadzenia zajęć jest doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych; stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów; rozwijanie wiedzy i umiejętności z matematyki objętych programem szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas zajęć uczniowie będą rozwiązywali zadania, prowadzili dyskusje na temat sposobów i metod poprawnych rozwiązań zadań. Zajęcia prowadzone będą w formie pracy indywidualnej grupowej oraz pracy z komputerem.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

 • z języka angielskiego dla uczniów kl. I-III gimnazjum
 • z języka niemieckiego dla uczniów kl. I-III gimnazjum,
 • z języka angielskiego dla uczniów kl. I-III liceum,
 • z języka niemieckiego dla uczniów kl. I-III liceum,

Organizacja zajęć pozwoli na zmniejszenie braków programowych u uczniów z trudnościami. Podczas zajęć uczniowie będą utrwalać wiadomości poznane na lekcjach. Młodzież nauczy się wykorzystywać umiejętności porozumiewania się w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych w praktyce oraz w życiu codziennym. Uczniowie będą uczyli  się korzystać z programów multimedialnych wspomagających naukę języka.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 • KOŁO FIZYKA Z ASTRONOMIĄ 

Zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań fizycznych i astronomicznych oraz abstrakcyjnego myślenia i logicznego rozumowania. Szczególny nacisk położony zostanie na przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań konkursowych i testowych.
40 uczniów dwukrotnie w czasie trwania projektu wyjedzie  do Planetarium i Centrum eksperymentu w Gdyni.

 • KOŁO FILMOWE

Priorytetowym celem zajęć jest rozwijanie pasji i zainteresowań filmem,analiza dzieła filmowego,a także poszukiwanie i rozpoznawanie uniwersalnych wartości kultury europejskiej.W ramach edukacji filmowej  będą organizowane cykliczne wyjścia do kina studyjnego REJS.

 • KOŁO DZIENNIKARSKO-INFORMATYCZNE

Głównym celem zajęć koła  informatyczno-dziennikarskiego jest rozwijanie zainteresowań informatycznych u uczniów, doskonalenie obsługi komputera i programów użytkowych. Uczestnicy nabywają świadomość korzyści i zagrożeń płynących z komputeryzacji. Nauczą się korzystania z różnych źródeł informacji oraz prezentowania swojej wiedzy w postaci dokumentów wykonanych techniką komputerową. Uczniowie  będą uczestniczyć w tworzeniu szkolnej strony internetowej poprzez gromadzenie, opracowywanie i publikowanie materiałów w internecie.Podczas zajęć uczymy się obsługi korzystania z różnych programów użytkowych np.: Word, Paint, Power Point oraz wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz tworzyć własne dokumenty. Ponadto uczymy wykorzystywać komputer w nauce i zabawie korzystając z różnych programów i gier edukacyjnych w bezpieczny sposób.

ROZSZERZENIE OFERTY SZKOŁY ZWIAZANE Z PORADNICTWEM I DORADZTWEM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

Działalność ta polega na indywidualnych poradach zatrudnionego psychologa, szkoleniach i warsztatach grupowych prowadzonych przez wymienionego specjalistę.


Dzięki przyznanym nam funduszom pracownie przedmiotowe wzbogacą się o nowe, ciekawe pomoce dydaktyczne, które mamy nadzieję, uczynią zajęcia ciekawszymi, a omawiane treści bardziej przystępnymi.

 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk