• Rok szkolny 2019/2020

 • Rok szkolny 2019/2020

 • Rok szkolny 2019/2020

 • Rok szkolny 2019/2020

Copyright 2021 - Wesołych Świąt!
CEREMONIAŁ SZKOLNY Z UDZIAŁEM POCZTU SZTANDAROWEGO
 
sztandar
 

 1.  Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją

szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest zbiorem zasad zachowania młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych dotyczących w szczególności właściwych postaw patriotycznych uczniów oraz szacunku do symboli narodowych i szkolnych.

 1. Sztandar szkolny: 

1) Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i najbliższe otoczenie.

2) Uroczystości z udziale sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

3) Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie na terenie szkoły.

4) Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych:

   • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

   • święto patrona szkoły i inne uroczystości związane z patronem

   • uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych:
    Święto Odzyskania Niepodległości (11 listopada), Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja)
   • ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego

   • uroczyste zakończenie roku szkolnego

   • uroczyste okolicznościowe akademie szkolne

 1. Sposób udekorowania sztandaru kirem:
 2. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem

   • powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta, premiera, marszałka sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego

   • wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

 3. Chwyty sztandaru:
 • Postawa „zasadnicza” sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie zasadniczej.

 • Postawa „spocznij” sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie

zasadniczej”. Chorąży i asysta pozostają w postawie „spocznij” – ciężar ciała przenoszą na prawa nogę przy jednoczesnym wysunięciu lewej o pół stopy do przodu z jednoczesnym skrętem o 45º stopni w lewą stronę.

 • Postawa „na ramię” – chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego barku, przy jednoczesnym położeniu lewej ręki na drzewcu na wysokości pasa. Energicznym ruchem przenosi drzewce sztandaru na prawe ramię i trzyma pod kątem 45º w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca. Płachta sztandaru musi być oddalona od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

 • Postawa „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą

ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku), lewą rękę kładzie na drzewcu poniżej końca zaczepu płachty i jednocześnie opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „ zasadniczej”.

  • Salutowanie” sztandarem w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45º. Po czasie „ salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

  • Salutowanie” sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy „salutowaniu” w miejscu. Poczet maszeruje krokiem defiladowym.

3. Poczet sztandarowy:

1) Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą: 1 Chorąży (sztandarowy) i 2 asystujących. Powołuje się również „rezerwowy” skład Pocztu Sztandarowego (1 Chorąży i 2 asystujących), jako nominalnie równoważny rangą.

 1. Pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej

 2. Poczet Sztandarowy powinien być wytypowany spośród uczniów klas II wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość typowania do pocztu sztandarowego uczniów z bardzo dobrą oceną zachowania a także uczniów klas I, którzy spełniają powyższe kryteria. 

Kandydatury do składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez Radę Pedagogiczną w terminie do 15 maja danego roku szkolnego.

5) Skład Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w terminie do 31 kwietnia danego roku.

6) Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania

w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

 1. Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień statutu szkolnego (na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takiej sytuacji dokonuje się wyboru uzupełniającego.

 2. Ubiór pocztu sztandarowego powinien być odświętny:

Chorąży – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula

asystujący – białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice

 1. Insygnia pocztu sztandarowego:

biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze

białe rękawiczki

 1. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie szkoły.

 1. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości w ustawieniu obok siebie, przy czym chorąży idzie w środku. Jeśli droga przemarszu jest wąska dopuszcza się przemarsz „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku.

Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, ustawia się przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.

 1. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

 1. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają.

Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45º do przodu i staje po lewej lub prawej stronie bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów.

 1. Pochylenie sztandaru pod kątem 45º do przodu w pozycji „Baczność” następuje w sytuacjach:

4

    • podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;

    • podczas opuszczania trumny do grobu;

    • podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

   1. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

 1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

  1. Wprowadzenie sztandaru:

Komendy

 • proszę o powstanie ”

 • baczność, poczet sztandarowy, Sztandar Katolickiego Liceum wprowadzić ”

 • spocznij ”

Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem uroczystości.

 1. Wyprowadzenie sztandaru: Komendy

  • proszę o powstanie ”

  • baczność, poczet sztandarowy, Sztandar Katolickiego Liceum wyprowadzić ”

  • spocznij ”

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go w gablocie. Insygnia przekazane są do gabinetu dyrektora szkoły.

 1. Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego klas III Katolickiego Liceum

Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem

Tekst ślubowania:

Chorąży, który przekazuje Sztandar:

Przekazujemy Wam Sztandar, noście go z dumą i godnie reprezentujcie naszą szkołę.”

Chorąży, który odbiera Sztandar:

Obiecujemy szanować Sztandar, bronić honoru i wartości Szkoły Katolickiej.”

5

 1.  Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły:

  1. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych a także na zaproszenie innych szkół i instytucji 
 2. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

Opracowanie:

Marzena Maksimowicz